โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

แผนยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม พ.ศ. 2564

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่ดีที่สุดของกองทัพบก ภายในปี 2566

พันธกิจ

- ให้บริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค
การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ การบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก แก่กำลังพลทหาร
ครอบครัว และประชาชน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
- บุคลากรปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์

- ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก จำเป็น เหมาะสม คุ้มค่า
และปฏิบัติตามกฏระเบียบของทางราชการ
- พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถตามหน้าที่
มีจริยธรรม มีธรรมาภิบาล และเป็นข้าราชการที่ดี
- พัฒนาระบบการทำงาน ให้เป็นตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ใช้ความต้องการของผู้รับผลงานมากำหนดกระบวนการการทำงานทั่วทั้งองค์กร
- บูรณาการการทำงานของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ค่านิยมหลัก

สะอาด สวยงาม มีวินัย ให้บริการ

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ