แบบบันทึกประวัติสุขภาพบุคลากร รพ.ค่ายจิรประวัติ

   กรุณากรอกข้อมูลผ่าน QR CODE
 


  

 

 

กรุณาตอบแบบสอบถามและประสานงาน

พ.ต.หญิงศรัณย์พร เภารัตน์ โทร 098-7472518

เพื่อนัดทำทะเบียนประวัติและอบรมบุคลากรใหม่ รพ.ค่ายจิรประวัติ ในวันเวลาราชการ