รายนามผู้อำนวยการ

พ.อ.สมุท ชาตินันทน์ พ.อ.สุชาติ ปาลวัฒน์วิไชย พ.อ.จำนงค์ บุญมาก
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2494-2497 พ.ศ. 2501-2504 พ.ศ. 2512-2520

พ.ต.อุทัย กรัดศิริ พ.ท.ไชยวัธน์ พ่วงเชย พ.อ.สืบพงษ์ สังขะรมย์
หัวหน้า กองบังคับการ
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ทำการแทน
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
หัวหน้าฝ่ายรักษาพยาบาล
ทำการแทน
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2520-2521 พ.ศ. 2527-2528 พ.ศ. 2528-2532

พ.อ.บัณฑิต ธีราธร พ.อ.พรเลิศ จำเรียง พ.อ.สาโรจน์ สันติวรวุฒิ
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2532-2537 พ.ศ. 2537-2545 พ.ศ. 2545-2548

พ.อ.วีรัฐ เกษสาคร พ.อ.ธนา สุรารักษ์ พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ  
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ  
พ.ศ. 2548-2554 พ.ศ. 2554-2557 พ.ศ. 2557-2558  
พ.อ.อนุรัฐ ตันติจารุกร พ.อ. มานัส โพธิ์ดี พ.อ. สมินท์ บุญลิขิต  
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ  
พ.ศ. 2558-2559 พ.ศ. 2559-2561 พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน