โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

รายนามผู้อำนวยการ

พ.อ.สมุท ชาตินันทน์
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2494-2497
พ.อ.สุชาติ ปาลวัฒน์วิไชย
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2501-2504
พ.อ.จำนงค์ บุญมาก
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2512-2520
พ.ต.อุทัย กรัดศิริ
หัวหน้า กองบังคับการ
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ทำการแทน
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2520-2521
พ.ท.ไชยวัธน์ พ่วงเชย
หัวหน้าฝ่ายรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ทำการแทน
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2527-2528
พ.อ.สืบพงษ์ สังขะรมย์

ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

พ.ศ. 2528-2532

พ.อ.บัณฑิต ธีราธร
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2532-2537
พ.อ.พรเลิศ จำเรียง
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2537-2545
พ.อ.สาโรจน์ สันติวรวุฒิ
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2545-2548
พ.อ.วีรัฐ เกษสาคร
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2548-2554
พ.อ.ธนา สุรารักษ์
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2554-2557
พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2557-2558
พ.อ.อนุรัฐ ตันติจารุกร
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2558-2559
พ.อ. มานัส โพธิ์ดี
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2559-2561
พ.อ. สมินท์ บุญลิขิต
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2561-2564
พ.อ. เสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ