รายนามแพทย์โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

กุมารแพทย์
 
   
พันเอก หญิง อังคนา เก่งสกุล พันโท พูนทวี พรพานิช   
 
จักษุแพทย์
 
    
พันโท หญิงปาณิศา สมคิด     
 
ทันตแพทย์
 
   

พันเอก อนุชา ศรีชาติ

พันโทหญิง ทิพยา วรเชษฐบัญชา

   
 
วิสัญญีแพทย์
 
     
พันเอกหญิง อลิสา เกตุพงศ์      
 
สูตินรีแพทย์
 
     
ร้อยเอก ภูมิพัฒน์ ลออโรจน์วงศ์     
 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
     
พันโทหญิง จุลีรัตน์ เตชะวรินทร์เลิศ     
 
รังสีแพทย์
 
     
พันโท ภูภูมิ วุฒิธาดาี      
 
โสต ศอ นาสิก แพทย์
 
     
พันโท กิตติ จิระอนันต์กุล      
 
 ศัลยแพทย์
 
   

พันโทหญิง ชวัลพัชร นาถเสวี

พันตรี ธัชวิชญ์ อุราสุข  
 
อายุรแพทย์
 
พันเอก มานัส โพธิ์ดี
(อายุรแพทย์โรคทั่วไป)
พันเอก วัลลภ ศานติธรรม
(อายุรแพทย์โรคทั่วไป)
พันเอก ศิว์รักษ์ เจริญยิ่ง
(อายุรแพทย์โรคหัวใจ)
พันเอกหญิง ชุติมา เจ้าประสงค์
(อายุรแพทย์โรคทรวงอก)
 
 
     
พันโท สิทธิพล ขันทอง
(อายุรแพทย์โรคไต)
     
 
ออร์โธปิดิกส์
 
พันเอก รังสิกร เกตุพงศ์ พันเอก ชัยพร สุวรรณโสภณสิริ พันตรี พีรุทย์ พิพัฒน์วัฒนะกุล